ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ-22.9.2019

Print
Κατηγορία: Ευαγγέλιο Κυριακής
Published Date

Ἐργάζεσθε!

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, ὅλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἀκούσατε τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο. Τί εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο; Βιβλίο εἶνε. Τί βιβλίο; Τὸ ἀνώτερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ βιβλία ποὺ ἔχουν ἐκδοθῆ μέχρι σήμερα· περιέχει νοήματα, ποὺ δὲν ἔχει κανένα ἄλλο βιβλίο. Βιβλίο ἀθάνατο. Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, μικροὶ - μεγάλοι, ἐφαρμόζαμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ πλανήτης μας θὰ γινόταν ἕνας παράδεισος. Δυστυχῶς δὲν τὶς ἐφαρμόζουμε· ἀντιθέτως ἀκολουθοῦμε τὰ ἀντι-ευαγγέλια τοῦ κόσμου, τῆς διεφθαρμένης κοινωνίας, καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς εἶνε ἡ αἰτία ποὺ ἡ γῆ μας κινδυνεύει νὰ γίνῃ μία κόλασις.

Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα περιέχει ἕνα θαῦμα, ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ ἀμέτρητα θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός. Μετρᾷς τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης, τὶς σταγόνες τῶν ὠκεανῶν, τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ; ἄλλο τόσο μπορεῖ κανεὶς νὰ μετρήσῃ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε, κάνει, καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ποιό εἶνε τὸ θαῦμα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου;

* * *

Ἂν ὑπάρχῃ μία λέξι, ἀγαπητοί μου, μὲ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ συνοψίσουμε καὶ νὰ ἐκφράσουμε ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ εὐαγγελίου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ἡ λέξι αὐτὴ εἶνε «Ἐργάζεσθε»! «Ἐργάζεσθε», ὅτι δηλαδὴ ἡ ἐργασία εἶνε καθῆκον. Τέσσερις - πέντε φορὲς μέσα στὴν ἁγία Γραφή, σὲ Παλαιὰ καὶ σὲ Καινὴ Διαθήκη, βλέπουμε νὰ ἐπαναλαμβάνεται ζωηρὰ τὸ «ἐργάζεσθε», ἡ προτροπὴ γιὰ ἐργασία.

Ἡ πρώτη φορὰ εἶνε μέσα στὸν παράδεισο. Ὅταν ὁ Θεὸς φύτεψε τὸν παράδεισο καὶ τὸν ὥρισε ὡς κατοικία τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας, δὲν τοὺς ἔβαλε ἐκεῖ νὰ τεμπελιάζουν, τοὺς ἔβαλε νὰ ἐργάζωνται (βλ. Γέν. 2,15)· μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι τότε ἡ γῆ ἦταν παρθένα, τὸ περιβάλλον ἀμόλυντο, ὁ ἀέρας ὑγιής, τὰ νερὰ διαυγῆ, τὰ πάντα ἦταν καθαρά. Ἀγκάθια δὲν φύτρωναν. Τὰ ζῷα, κι αὐτὰ τὰ ἄγρια, ἦταν ὅλα ἥμερα· τὸ λιοντάρι π.χ. μποροῦσες νὰ τὸ πλησιάσῃς σὰν ἕνα πρόβατο· τὸ φίδι, ποὺ τώρα προκαλεῖ τὴ φρίκη, ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα πτηνά.

Ἔξοχο περιβάλλον καὶ μέσα σ᾽ αὐτό, χωρὶς ἀγωνία, ἐργάζονταν ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα. Ἀλλὰ μετὰ τὴν ἁμαρτία ἡ φύσις ἄλλαξε, ἀγρίεψε· ἡ γῆ γέμισε ἀγκάθια, τὰ ζῷα ἔγιναν θηρία, καὶ ἡ ἐργασία γινόταν μὲ κόπο μόχθο καὶ ἱδρῶτα. «Ἐργάζεσθε» λοιπὸν στὸν παράδεισο. Ἡ φωνὴ «Ἐργάζεσθε» ἀκούστηκε ἔπειτα ὡς ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου ἐπάνω στὸ ὄρος Σινά, ὅταν ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸ Μωυσῆ τὶς δέκα ἐντολές. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐντολές, ἡ τετάρτη, ὁρίζει νὰ ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος τὶς ἕξι ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος (βλ. Ἔξ. 20,9. Δευτ. 5,13). Ἡ ἐργασία εἶνε εὐλογημένη· ὅ,τι ὡραῖο ὑπάρχει στὸν κόσμο, εἶνε ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας, ἐνῷ «ἡ ἀργία εἶνε μήτηρ πάσης κακίας». «Ἐργάζεσθε» λοιπόν, εἶνε ἐντολή.

Τρίτη προτροπὴ εἶνε τὸ ἔμπρακτο ὑπόδειγμα τοῦ Χριστοῦ στὸ ξυλουργεῖο τῆς Ναζαρέτ. Ὁ Ἰησοῦς ἦταν φτωχός, ὁ φτωχότερος ἀπὸ ὅσους πέρασαν πάνω ἀπ᾽ τὴ γῆ. Γι᾽ αὐτὸ ἀπὸ μικρὸς ἐργαζόταν στὸ ἐργαστήριο τοῦ Ἰωσήφ, γιὰ νὰ ζήσῃ αὐτὸς καὶ ἡ μητέρα του. Κι ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἐκλέξῃ τοὺς μαθητάς του, τοὺς ἀποστόλους, δὲν πῆγε οὔτε στὰ ἀνάκτορα, οὔτε στὰ στρατηγεῖα, οὔτε στὰ μέγαρα τῶν πλουσίων, ἀλλὰ πῆγε – ποῦ; Ἐκεῖ ποὺ σύχναζαν ἄνθρωποι ἐργατικοί.

Ἡ τετάρτη προτροπή, καθὼς καὶ τὸ θαῦμα ποὺ εἴπαμε, εἶνε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Βλέπουμε ὅτι ὁ Κύριος πηγαίνει στὴν παραλία καὶ ἐκεῖ ἐκλέγει μερικοὺς ἀπὸ τοὺς μαθητάς του. Δὲν ἐκλέγει φιλοσόφους, ἱκανοὺς ῥήτορες, βασιλεῖς καὶ μεγιστᾶνες. Ὄχι. Πηγαίνει ἐκεῖ ποὺ γινόταν ἐργασία, ἐκεῖ ποὺ ἐργάζονταν οἱ ψαρᾶδες· ὁ Πέτρος κι ὁ Ἀνδρέας, ὁ Ἰάκωβος κι ὁ Ἰωάννης. Καθισμένος πάνω στὸ πλοιάριό τους κήρυξε τὸ εὐαγγέλιο. Καὶ μετά, ὅταν τελείωσε ἡ διδασκαλία, λέει στὸν Πέτρο· –῾Ρίξτε τὰ δίχτυα νὰ ψαρέψετε. –Τὸ ψάρεμα δὲν γίνεται μὲ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας. Γι᾽ αὐτὸ ψαρέψαμε, Κύριε, ὅλη τὴ νύχτα, μὰ τίποτα δὲν πιάσαμε, οὔτε λέπι. Ἀλλ᾽ ἀφοῦ τὸ λὲς ἐσύ, θὰ ἐκτελέσω τὴν προσταγή σου. Ἔρριξαν πράγματι τὰ δίχτυα. Καὶ σὲ λίγο ἔγινε θαῦμα· ἔπιασαν τόσο πολλὰ ψάρια, ποὺ τὰ δίχτυα σχίζονταν ἀπὸ τὸ βάρος. Καλοῦν σὲ βοήθεια καὶ τὸ ἄλλο πλοιάριο, καὶ κόντεψαν νὰ βυθιστοῦν καὶ τὰ δύο ἀπὸ τὴ θαυμαστὴ ἁλιεία. Ἦταν μία εὐλογία ἐξαιρετική.

Τί σημαίνει αὐτό; Ἡ πρώτη ἐργασία, τὸ ψάρεμα τὴ νύχτα, ἦταν χωρὶς τὸ Χριστό· ἡ δεύτερη ἐργασία ἦταν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο κι ἂν κοπιάσῃ λοιπὸν ὁ ἐργαζόμενος, κι ἂν σπείρῃ π.χ. ὁ γεωργὸς τὴ γῆ μὲ ἐκλεκτὸ σπόρο καὶ τὴν καλλιεργήσῃ μὲ τὰ κατάλληλα μέσα, ἂν δὲν ἔχῃ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, θὰ σπέρνῃ καὶ δὲν θὰ θερίζῃ. Γι᾿ αὐτὸ βλέπετε ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται πάντοτε καὶ «ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς» (θ. Λειτ.), νὰ δώσῃ δηλαδὴ ὁ Κύριος τὴν εὐλογία· ὅταν ἐκεῖνος δώσῃ τὴν εὐλογία του, τότε τὸ ἕνα γίνεται εἴκοσι, τριάντα, ἑκατό. Ἔχουμε ἀνάγκη τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Τὸ «Ἐργάζεσθε» τὸ εἶπε ἐπίσης ὁ ἀπόστολος Παῦλος· τὸ γράφει στὴν ἐπιστολή του πρὸς Θεσσαλονικεῖς. Ὑπῆρχαν μερικοὶ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ ἐργασθοῦν, γιατὶ εἶχαν πιστέψει ὅτι πρόκειται νὰ γίνῃ σύντομα ἡ Δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ· περίμεναν λοιπὸν ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου, καὶ εἶχαν ἐγκαταλείψει κάθε βιοτικὴ ἀσχολία. Ὅταν ὅμως περνοῦσε ἡ ὥρα καὶ τοὺς ἔπιανε ἡ πεῖνα, τότε ἤθελαν φαγητό· καὶ τότε ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ὄχι μία φορὰ ἀλλὰ κατ᾽ ἐπανάληψιν, καὶ ἔτσι γίνονταν βάρος σ᾽ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἔκαναν νὰ δυσφοροῦν.

Γι᾽ αὐτοὺς λοιπὸν ἔγραψε ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω», ὅποιος δὲν θέλει νὰ δουλεύῃ δὲν πρέπει καὶ νὰ τρώῃ (Β΄ Θεσ. 3,10). Καὶ αὐτὰ ποὺ συνέστησε τότε στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης, ἰσχύουν γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς ὅλων τῶν αἰώνων. Τὴν σημασία ποὺ ἔχει τὸ ῥητὸ αὐτὸ δείχνει καὶ τὸ ὅτι τὸ ἐγκολπώθηκαν ἀκόμα καὶ οἱ ἄθεοι καὶ τὸ ἔγραψαν ἐπάνω στὸ Κρεμλῖνο· ἔθεσαν τὴν ἐργασία ὡς θεμέλιο τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος.

Ἀλλ᾽ ὅπως εἴπαμε, δὲν ἀρκεῖ μόνο ἡ ἐργασία, χρειάζεται καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅπου ὑπάρχει ἀθεΐα, μὴν περιμένει κανεὶς εὐλογία καὶ πρόοδο· οἱ ἄθεοι δὲν ἔχουν προκοπή. Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ῥωσία, ἡ μεγάλη αὐτὴ χώρα, ὕστερα ἀπὸ 75 χρόνια κομμουνισμοῦ, δὲν γνώρισε εὐτυχία· ἡ ἐργασία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

«Ἐργάζεσθε» λοιπὸν ἕξι μέρες· Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ἐργασία. Ἐργασία ὁ γεωργός, ὁ βοσκός, ὁ τεχνίτης, ὁ ναύτης, ὁ ἀεροπόρος, ὁ δάσκαλος, ὁ καθηγητής, οἱ πάντες. Ἀλλὰ ἦρθε Κυριακή, ξημέρωσε ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ χτυποῦν τὰ σήμαντρα; Τότε φτερὰ στὰ πόδια καὶ ὅλοι στὴν ἐκκλησία! ἰδίως οἱ γονεῖς, πατέρες καὶ μητέρες, μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους νὰ ἐκκλησιάζωνται.

Τὸ εἶπα πολλὲς φορὲς καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω. 168 ὧρες ἔχει ἡ ἑβδομάδα. Ἀπὸ ὅλες αὐτὲς μιὰ ὥρα μᾶς ζητάει ὁ Θεός, μιὰ ὥρα – τόσο διαρκεῖ ἡ θεία λειτουργία ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…» μέχρι τὸ «Δι᾿ εὐχῶν…». Ξύπνα λοιπόν, μὴν κοιμᾶσαι, καὶ ἔλα στὴν ἐκκλησία μὲ θερμὴ καρδιά, μὲ πίστι στὸ Θεό. Ἔλα νὰ πῇς ἕνα «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» γιὰ τὰ δημιουργήματα ποὺ ἔκανε καὶ σοῦ χαρίζει, μικρὰ καὶ μεγάλα. Ἔλα νὰ πῇς ἕνα «Εὐχαριστῶ» γιὰ τὶς ἄπειρες εὐεργεσίες ποὺ ἀπολαμβάνεις. Ἔλα νὰ πῇς καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες σου τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς σου. Ἔλα ν᾽ ἀκούσῃς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἔλα νὰ κοινωνήσῃς τὰ ἄχραντα μυστήρια. Ἔλα στὴν ἐκκλησία, νὰ δῇς κ᾽ ἐσὺ «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν», νὰ λάβῃς «Πνεῦμα ἐπουράνιον» (θ. Λειτ.), ν᾽ ἀπολαύσῃς τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.

* * *

Ἡ ἐργασία, ἀδελφοί μου, εἶνε δύο εἰδῶν. Ἡ μία ἐργασία εἶνε ὑλική, στὴν ὁποία καθημερινῶς πρέπει ὅλοι νὰ ἐπιδιδώμεθα, καὶ λίγο - πολὺ τὸ κάνουμε. Ἐκεῖ ποὺ ὑστεροῦμε εἶνε ἡ ἄλλη ἐργασία, ἡ πνευματική· δηλαδή, ἡ προσοχή, ἡ προσευχή, ἡ μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν πατερικῶν βιβλίων, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια, ἡ φύλαξις τῶν αἰσθήσεών μας, ἡ φρούρησις τοῦ νοῦ καὶ τῆς φαντασίας μας, ἡ κάθαρσις τῆς καρδίας μας, ἡ μετάνοια γιὰ τ᾽ ἁμαρτήματά μας, ἡ ἐξομολόγησις σὲ ἔμπειρο πνευματικὸ πατέρα, καὶ τέλος ἡ θεία κοινωνία.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ καὶ νὰ μᾶς φωτίσῃ ὅλους, ὥστε νὰ ἐφαρμόζουμε τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ νὰ ἐργαζώμεθα τόσο στὰ ὑλικὰ ὅσο καὶ στὰ πνευματικά, καὶ ἔτσι νὰ δοξάζεται ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Saturday the 6th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©