Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων (Α΄ Ματθαίου)

Ὁμολόγησε ἐμπράκτως Χριστόν!

«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς…» (Ματθ. 10,32)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῶν ἁγίων Πάντων καὶ θέλω ὁ γέρων ἐπίσκοπος νὰ πῶ λίγες λέξεις γι᾽ αὐτούς. Ποιοί εἶνε οἱ ἅγιοι Πάντες; Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει πολλοὺς ἁγίους. Τὸ ἔτος ἔχει 365 ἡμέρες· καὶ κάθε μέρα, ποὺ ὁ ἱερεὺς χτυπάει τὸ πρωὶ τὴν καμπάνα, στὴν ἐκκλησία μνημονεύουμε ἁγίους μὲ τὰ ὀνόματά τους.

Περισσότερα:

Κυριακὴ Πεντηκοστῆς (Ἰω. 7, 37-52· 8,12)

Ἡ δύναμις τοῦ παναγίου Πνεύματος

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰω. 7,38)

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἡ κάθοδος τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἀγαπητοί μου, ἐπάνω τοὺς μαθητὰς καὶ ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης προετοίμαζε τοὺς μαθητάς του γιὰ ὅσα συγκλονιστικὰ θ᾽ ἀκολουθοῦσαν μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα καὶ γιὰ τὸν ἀποχωρισμό τους.

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Χριστιανέ, εἶσαι ὡπλισμένος;

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα…» (Ἰω. 17,1)

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ὁλόκληρη, ἀγαπητοί μου, ἡ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ εὐαγγελίου εἶνε προσευχή. Εἶνε ἕνα μέρος –γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀποτελεῖ τὴν ἀρχή– τῆς προσευχῆς ἐκείνης, ἡ ὁποία ἀπὸ τοὺς θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας μας ὠνομάστηκε ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Κυρίου. Πῶς πῆρε τὸ ὄνομα αὐτό; Ἀπὸ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μαθαίνουμε, ὅτι τρία εἶνε τὰ ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ· τὸ ἀρχιερατικό, τὸ προφητικὸ καὶ τὸ βασιλικό. Ἄλλες ἐνέργειές του τὶς ἔκανε ὡς ἀρχιερεύς, ἄλλες τὶς ἔκανε ὡς προφήτης, καὶ ἄλλες τὶς ἔκανε ὡς βασιλεύς. Σ᾽ αὐτὰ ποὺ ὁ Κύριός μας ἐνήργησε ὡς ἀρχιερεὺς ἀνήκει καὶ ἡ προσευχή.

Περισσότερα:

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Ἰω. 9,1-38)

Τυφλοὶ στὴν ψυχὴ

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, στὸν ἱερὸ ναὸ παρουσιάζομαι ἐνώπιον τῆς ἀγάπης σας καὶ θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ κάνετε ὑπομονή, γιὰ ν᾽ ἀκούσετε λίγες ταπεινὲς σκέψεις ἐπάνω στὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο, ποὺ διηγεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ θαῦμα τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.

Περισσότερα:

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰω. 4, 5-42)

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία

«Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰω. 4,24)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Στενός, ἀγαπητοί μου, πολὺ στενός, ἦταν ὁ θρησκευτικὸς ὁρίζοντας, μέσα στὸν ὁποῖο ζοῦσε ὁ ἀρχαῖος κόσμος, πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ. Τὰ ἔθνη, ποὺ δημιουργήθηκαν μετὰ τὸν διασκορπισμὸ ποὺ προκάλεσε ὁ πύργος τῆς Βαβέλ, ἀντιλαμβάνονταν τὸ θεὸ ἢ τοὺς θεούς, ποὺ λάτρευαν κατὰ τόπους, σύμφωνα μὲ τὰ ἀνθρώπινα δεδομένα, μέσα δηλαδὴ στὰ γνωστὰ σ᾽ αὐτοὺς μέτρα.

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Παράλυτος καὶ παράλυτοι

«Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν» (Ἰω. 5,3)

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τετάρτη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, ἡ Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου. Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἐξακολουθεῖ νὰ ψάλλεται μέσα στὴν ἐκκλησία, καὶ θὰ ψάλλεται ἔτσι μέχρι τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως. Ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν εἶνε ἀρκετό. Στὰ χρόνια τὰ παλιά, τὰ εὐλογημένα, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» δὲν τὸ ἔλεγαν μόνο μέσα στὴν ἐκκλησία· ἦταν ὁ χαιρετισμὸς ὅλων τῶν Χριστιανῶν παντοῦ. Τώρα μόνο τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ἀκούγεται, καὶ πάλι ψυχρά. Σήμερα, σὲ ἐποχὴ ὑλιστική, ποὺ τὸ πνεῦμα σβήνει καὶ ἡ πίστι ψυχραίνεται, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἀκούγεται πολὺ ἄτονα.

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Ὅλα φωνάζουν «Χριστὸς ἀνέστη»!

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ὡς ἱεροκῆρυξ, ἀγαπητοί μου, εὑρίσκομαι ἐδῶ καὶ σᾶς ἀπευθύνω τὸν χαιρετισμὸ τῆς Ἀναστάσεως, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Οἱ δύο αὐτὲς λέξεις εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς Ὀρθοδοξίας, δυναμίτης κατὰ τοῦ σατανᾶ. Ἔχουν τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ τὶς σβήσῃ, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσῃ. Ὅσο περνοῦν οἱ αἰῶνες τόσο ῥιζώνουν βαθύτερα.

Περισσότερα:

Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Ἰω. 12, 1-18)

Ροῦχα, βάγια, «ὡσαννά» καὶ ψωμὶ σ ᾽ ὅποιον πεινᾷ

«Ὡσσανά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου…» (Ἰω. 12,13)

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, Κυριακὴ τῶν Βαΐων, σᾶς παρακαλῶ νὰ δώσετε προσοχή. Δὲν θὰ σᾶς κουράσω· λίγα λόγια θ᾽ ἀκούσετε σὲ ἁπλῆ γλῶσσα. Θὰ ἐξετάσουμε τρία πράγματα· πρῶτον πῶς ὑποδέχθηκαν τὸ Χριστὸ οἱ Ἰουδαῖοι τότε, δεύτερον πῶς τὸν ὑποδέχονται οἱ Χριστιανοὶ σήμερα, καὶ τρίτον καὶ σπουδαιότερο πῶς πρέπει νὰ τὸν ὑποδεχώμεθα οἱ ὀρθόδοξοι.

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ)

Ἄστοχα αἰτήματα

«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε» (Μᾶρκ. 10,38)

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Τὸ τέλος, ἀγαπητοί μου, τὸ τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πλησίαζε πλέον. Στὸν ὁρίζοντα τῆς πορείας του ἐμφανίζονται τώρα τὰ πρῶτα σύννεφα. Μετὰ ἀπὸ λίγο τὰ σύννεφα αὐτὰ τοῦ μίσους καὶ τῆς σατανικῆς ἀντιδράσεως κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου θὰ πυκνώσουν, θὰ πυκνώσουν πολύ, σὲ ἀφάνταστο βαθμό, καὶ τέλος τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα θὰ ξεσπάσῃ θύελλα, ἡ πρωτοφανὴς ἐκείνη θύελλα τῶν παθῶν, τῶν ἀχράντων παθῶν τοῦ Κυρίου, ποὺ θὰ καταλήξῃ στὸ φρικτὸ ἔγκλημα τοῦ Γολγοθᾶ.

Περισσότερα:

Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 9,17-31)

Γιατί δυσπιστοῦμε;

«Πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ» (Μᾶρκ. 9,24)

Του μ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Δαιμόνιο, ἀγαπητοί μου, δαιμόνιο ἐξαιρετικὰ κακοποιὸ ἦταν τὸ δαιμόνιο ποὺ βασάνιζε τὸν δυστυχισμένο νέο τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία. Πῶς νὰ παρομοιάσουμε, μὲ ποιά εἰκόνα νὰ παραστήσουμε τὴν φρικτὴ κατάστασι τοῦ δαιμονισμοῦ; Ὅταν –μὴ γένοιτο, Κύριε–, ὅταν τὸ δαιμόνιο ἐπιτρέψῃ ὁ Θεός, γιὰ διαφόρους λόγους ποὺ εἶνε δύσκολο νὰ ὁρίσουμε, νὰ καταλάβῃ τὸν ἄνθρωπο, τότε αὐτὸς ξέρεις πῶς γίνεται; Γίνεται ὅπως ἕνα ὑποζύγιο ποὺ ὁ ἀναβάτης του δὲν εἶνε ἕνας συνετὸς καὶ λογικὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ εἶνε ἕνας παράφρων, ἕνας ἀσύνετος καὶ τρελλός, ἱκανὸς νὰ τὸ ὁδηγήσῃ καὶ στὸ χειρότερο γκρεμό.

Περισσότερα:

Wednesday the 26th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©