Ἑνωθῆτε!

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΕΡΩΝ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

«Ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς… Ἵνα πάντες ἓν ὦσι… Ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν»

(Ἰω. 17,11,21,22,23)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Μὴν περιμένετε ἀπὸ μένα, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς πῶ πράγματα παράξενα καὶ δυσνόητα. Τὸ Εὐαγγέλιό μας δὲν εἶνε καμμιὰ φιλοσοφία· εἶνε λόγια τόσο ἁπλᾶ, ποὺ μποροῦν νὰ τὰ καταλάβουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὰ αἰσθανθοῦν στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τους. Ἀρχίζω λοιπὸν τὸ κήρυγμά μου μὲ ἕνα παράδειγμα παρμένο ἀπὸ τὰ ἀκριτικά μας μέρη. 

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Οἱ ἄγνωστοι εὐεργέτες

«Ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, Ἆρον τὸν κράβατόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ» (Ἰω. 5,12-13)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, θεραπεύει, μόνο μὲ τὸ λόγο του, τὸν παράλυτο τῆς Βηθεσδά, ποὺ ἐπὶ 38 ὁλόκληρα χρόνια μὲ θαυμαστὴ ὑπομονὴ σήκωνε τὸ φορτίο τῆς βαρειᾶς ἀσθενείας του. Τὸ θαῦμα αὐτὸ μᾶς διηγεῖται σήμερα ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Πολλὲς εἶνε οἱ διδακτικὲς λεπτομέρειες τοῦ θαύματος· ἀλλὰ δὲν μποροῦμε σὲ ἕνα σύντομο κήρυγμα νὰ τὰ ποῦμε ὅλα. Ἀπ᾽ τὰ τόσα πολύτιμα στοιχεῖα ποὺ δίνει ἡ διήγησι τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς (βλ. Ἰω. 5,1-15) θέλω τώρα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας σὲ ἕνα.

Περισσότερα:

Θαυμάστε ἀγάπη καὶ πίστι

Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 2,1-12)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἀκούσαμε ὅλοι, ἀγαπητοί μου, τὸ θαῦμα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Διδακτικὸ τὸ θαῦμα. Δὲν εἶνε μόνο θεραπεία ἑνὸς ἀσθενοῦς· προσφέρει καὶ μαθήματα. Ὁ Χριστὸς θεράπευσε τὸν παραλυτικό· ὅλοι ἄκουσαν καὶ θυμοῦνται τὸ γεγονὸς αὐτό. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸν εὐεργετικὸ χαρακτῆρα του, ὅπως παρατηροῦμε καὶ ἄλλοτε στὶς ἐνέργειες τοῦ Κυρίου, τὸ σημερινὸ θαῦμα ἔχει καὶ ἄλλους σκοπούς· ἀποκαλύπτει δογματικὲς ἀλήθειες, καταρτίζει στὴν πίστι, φρονηματίζει ἠθικὰ καὶ στηρίζει στὸν καθημερινὸ ἀγῶνα τὸν Χριστιανό.

Περισσότερα:

Α΄ Κυρ. Νηστ. - Ὀρθοδοξίας (Ἰω. 1,44-52)

Ἔλα στὴν ἐκκλησία!

«Ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰω. 1,47)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Πόσο ζηλευτοὶ εἶνε οἱ δύο ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁμιλεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο! Ἕνα λόγο τοῦ Διδασκάλου ἀκούει ὁ Φίλιππος, «Ἀκολούθει μοι» (Ἰω. 1,44), κι ἀμέσως ἀφήνει τὰ πάντα καὶ τὸν ἀκολουθεῖ. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ναθαναήλ, μόλις ἄκουσε «Ἔρχου καὶ ἴδε» (ἔ.ἀ. 1,47), ἔτρεξε χωρὶς ἀναβολή· πῆγε κοντὰ στὸν Ἰησοῦ, τὸν γνώρισε, κι ἀπὸ τότε ἔγινε, γιὰ πάντα πλέον, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀφωσιωμένους ἀκολούθους του.

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (Ματθ. στ' 14-21)

«Χαρ» διαβόλου κα χαρ τν γγέλων

†Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡμέρα ποὺ ἴσως πρέπει ὁ ἱεροκήρυκας νὰ σιωπήσῃ καὶ νὰ πάῃ κάπου νὰ κλάψῃ· καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἱεροκήρυκα καὶ ἐσεῖς –ὅσοι πιστεύετε ἀκόμη στὸν Κύριο καὶ ἀνήκετε στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία–, νὰ πᾶτε σήμερα στὰ σπίτια σας, νὰ κλεισθῆτε καὶ μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου προσευχηθῆτε καὶ νὰ κλάψετε γιὰ τὴν κατάστασί μας, γιὰ τ᾽ ἁμαρτήματά μας. Γιατὶ δυστυχῶς ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶνε ἡ πιὸ ἁμαρτωλὴ ἡμέρα τοῦ χρόνου.

Περισσότερα:

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Ματθ. 25,31-46)

Θὰ γίνῃ ἐξάπαντος

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Σήμερα, ἀδελφοί μου, δὲν ταιριάζουν ὁμιλίες, ταιριάζουν δάκρυα· δὲν ταιριάζει λόγος ἀλλὰ θρῆνος. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν χαϊδεύει τ᾽ αὐτιά. Ὁ Χριστὸς σήμερα, στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ διαβάστηκε σὲ ὅλες τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, δὲν μοιράζει λουλούδια· ὁ Χριστὸς σήμερα ἀστράφτει καὶ βροντᾷ. Ἀκούγοντας τὰ λόγια αὐτά, ἐμεῖς οἱ «ἁμαρτωλοὶ ποῦ φύγωμεν;» (Παρακλ. ἦχ. πλ. β΄, Σάββ. ἑσπ.), ποῦ νὰ πᾶμε νὰ κρυφτοῦμε; Ὅλα εἶνε φοβερὰ ὅσα περιέχει τὸ εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω· καὶ θά ᾽πρεπε νὰ μὴ λείπῃ σήμερα κανένας Χριστιανὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, γιὰ ν᾽ ἀκούσῃ αὐτὰ τὰ συγκλονιστικὰ λόγια.

Περισσότερα:

Κυριακὴ του Ασώτου (Λουκ. 15,11-32)

Ἡ πεῖνα τοῦ ἀσώτου

«Ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι» (Λουκ. 15,14)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Δύο, ἀγαπητοί μου, δύο δρόμοι ὑπάρχουν στὴ ζωή, κι ὁ καθένας καλεῖται νὰ διαλέξῃ ποιόν ἀπὸ τοὺς δυὸ θ᾽ ἀκολουθήσῃ. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας τό ᾽λεγαν μὲ ἕνα μῦθο. Ὁ Ἡρακλῆς, λέει, βρέθηκε στὸ σταυροδρόμι τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ δύο γυναῖκες, ἡ Ἀρετὴ καὶ ἡ Κακία, τὸν καλοῦσαν καθεμιὰ στὸ δικό της δρόμο. Ὁ Ἡρακλῆς στὸ δίλημμα, ποιόν ἀπὸ τοὺς δύο δρόμους ν᾽ ἀκολουθήσῃ, ἀπήντησε διαλέγοντας τὸ δρόμο τῆς Ἀρετῆς.

Περισσότερα:

Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου (Λουκ. 18, 10-14)

Ν᾽ ἀγαπήσουμε τὴν ταπείνωσι

«Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ σκοπός, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖον ἐρχόμαστε στὴν ἐκκλησία εἶνε νὰ προσευχηθοῦμε. Ὁ ναός μου - τὸ σπίτι μου, εἶπε ὁ Κύριος, θά ᾽χῃ τὸ ὄνομα σπίτι τῆς προσευχῆς· «ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται» (Ἠσ. 56,7=Ματθ. 21,13). Πρέπει λοιπὸν νὰ πηγαίνουμε στὴν ἐκκλησία ὄχι γιὰ κανένα ἄλλο σκοπὸ ἀλλὰ γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε· νὰ δοξολογήσουμε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε γιὰ τὰ τόσα καὶ τόσα ἀγαθὰ ποὺ μᾶς χαρίζει καθημερινῶς, καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς συγχωρήσῃ τὶς πολλὲς καὶ μεγάλες ἁμαρτίες μας.

Περισσότερα:

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Θέλεις νὰ δῇς τὸ Χριστό;

(†) Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Τὴν πρώτη (1η) Ἰανουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Χθὲς πρώτη (1η) Φεβρουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου Τρύφωνος. Καὶ σήμερα; Σήμερα δὲν ἑορτάζει ἅγιος. Ἑορτάζει ὁ βασιλεὺς τῶν ἁγίων, ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶνε δεσποτικὴ ἑορτή, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς. Τί εἶνε ἡ Ὑπαπαντή; Μὲ ἁπλᾶ λόγια θὰ τὸ ἐξηγήσουμε.

Περισσότερα:

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10)

Ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι μας

«Σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι» (Λουκ. 19,5)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Δὲν τὸ φανταζόταν κανείς, ἀγαπητοί μου, – ποιό; ἐκεῖνο ποὺ εἶνε ἡ σπουδαιότερη εἴδησι στὸν κόσμο καὶ ποὺ δὲν θὰ ξαναγίνῃ ποτέ· ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, ὅμοιος μ᾽ ἐμᾶς πλὴν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπο. Ἔτσι καὶ ὁ Ζακχαῖος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, δὲν περίμενε ποτέ, ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ τὸν ἀξίωνε τῆς τιμῆς νὰ τὸν φιλοξενήσῃ στὸ σπίτι του.

Περισσότερα:

Tuesday the 2nd. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©