ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ-22.9.2019

Ἐργάζεσθε!

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, ὅλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἀκούσατε τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο. Τί εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο; Βιβλίο εἶνε. Τί βιβλίο; Τὸ ἀνώτερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ βιβλία ποὺ ἔχουν ἐκδοθῆ μέχρι σήμερα· περιέχει νοήματα, ποὺ δὲν ἔχει κανένα ἄλλο βιβλίο. Βιβλίο ἀθάνατο. Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, μικροὶ - μεγάλοι, ἐφαρμόζαμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ πλανήτης μας θὰ γινόταν ἕνας παράδεισος. Δυστυχῶς δὲν τὶς ἐφαρμόζουμε· ἀντιθέτως ἀκολουθοῦμε τὰ ἀντι-ευαγγέλια τοῦ κόσμου, τῆς διεφθαρμένης κοινωνίας, καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς εἶνε ἡ αἰτία ποὺ ἡ γῆ μας κινδυνεύει νὰ γίνῃ μία κόλασις.

Περισσότερα:

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1)

Ὁ μεγαλύτερος θησαυρὸς

«Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Μεγάλα καὶ συγκλονιστικὰ εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὰ λόγια τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Ὅποιος τ᾽ ἀκούσῃ καὶ τὰ ἐφαρμόσῃ, αὐτὸς σῴζεται. Εἶνε συμβουλὲς κάποιου ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει ἀγαπήσει περισσότερο ἀπὸ τὸν πατέρα μας, συμβουλὲς ἀπὸ ἕνα στόμα ποὺ εἶπε πάντοτε τὴν ἀλήθεια καὶ ποτέ δὲν ἐξαπάτησε κανένα. Εἶνε λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖον οἱ προφῆτες εἶχαν προαναγγείλει, καὶ οἱ ἀπόστολοι ποὺ τὸν ἔζησαν τὸ ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι δὲν «εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22)· δὲν εἶπε ποτέ ψέμα, δὲν μίλησε ποτέ ἀπατηλά. Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ εἶπε ὅταν πλησίαζε τὸ τέλος τῆς ἐπιγείου ἀποστολῆς του καὶ εἶνε ἰδιαιτέρως βαρυσήμαντα. Ἂς τὸν ἀκούσουμε λοιπόν.

Περισσότερα:

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17)

Αἷμα φάρμακο ψυχῆς!

«Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,14-15)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, μυστήρια στὴ ζωή μας, ποὺ ζαλίζουν τὴ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπάρχουν μυστήρια στὴ φύσι, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ λύσουν οἱ ἐγκέφαλοι τῶν φυσικῶν. Τί εἶνε π.χ. ζωή; ἢ τί καίει ὁ ἥλιος ὥστε νὰ μᾶς φωτίζῃ καὶ νὰ μᾶς θερμαίνῃ;… Καὶ τόσα καὶ τόσα ἄλλα δύσκολα γιὰ τοὺς ἐπιστήμονες.

Περισσότερα:

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

(Λουκ. δ΄ 16-22)      (Α΄ Τιμ. β΄ 1-7)

Ο χρόνος σε φάση ευλογίας

«Απέσταλκέ με…κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν»

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος- Εκκλησία Κύπρου

Η Εκκλησία μέσα από τη σοφία της ξεδιπλώνει μπροστά μας τις πιο ευλογημένες προοπτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται μια αρμονική συνύπαρξη της ζωής μας με τον ανώτερο προορισμό στον οποίο μάς έταξε η αγάπη του Θεού.  Σήμερα, λοιπόν, η μητέρα μας Εκκλησία μάς ξανοίγει στους ορίζοντες του καινούργιου, οι οποίοι παραπέμπουν σε ανεπανάληπτες ευκαιρίες για να επανατοποθετήσουμε τον εαυτό μας με μεγαλύτερη αξιοπιστία και σιγουριά στις σταθερές της αιωνιότητας. 

Περισσότερα:

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23)

Κύριε, ἐλέησόν με

«Προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν…» (Ματθ. 17,14-15)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, καὶ πάλι βρίσκομαι ἐνώπιόν σας. Ἂς ἔχῃ δόξα ἡ ἁγία Τριάς, ποὺ μὲ ἀξιώνει γιὰ μία ἀκόμη φορά, τελευταία ἴσως, νὰ βρεθῶ στὴ θέσι αὐτή. Εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ σᾶς μιλήσω καὶ θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ κάνετε λίγη ὑπομονή, γιὰ ν᾽ ἀκούσετε λόγια, ποὺ ἴσως τά ᾽χετε ἀκούσει καὶ ἄλλοτε εἴτε ἀπὸ τοὺς γονεῖς σας εἴτε ἀπὸ τοὺς δασκάλους σας. Ἂς τ᾽ ἀκούσετε ἀκόμη μιὰ φορά. Τὸν καλὸ τὸ λόγο νὰ τὸν ἀκοῦτε πάντοτε, τὰ ἄσχημα λόγια ποτέ.

Περισσότερα:

Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9, 27-35)

Ἡ δύναμι τῆς προσευχῆς

«Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ…»

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας. Οἱ περισσότεροι μπορῶ νὰ πῶ δὲν πιστεύουν. Μέσα στοὺς ἑκατὸ ἀνθρώπους, ζήτημα σήμερα ἂν ἕνας πιστεύῃ εἰλικρινὰ στὸ Θεό. Οἱ ἄλλοι εἶνε ἀδιάφοροι, ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Μοῦ ἔλεγε ἔνας παπᾶς μὲ δάκρυα, ὅτι εἶνε σαράντα χρόνια σ᾿ ἕνα χωριὸ μὲ πεντακόσες ψυχές. Καλὸς παπᾶς, δὲν ἔδωσε ποτέ ἀφορμὴ σκανδάλου. Χτυπᾷ τὴν καμπάνα κάθε Κυριακή, τοὺς προσκαλεῖ, πηγαίνει στὰ σπίτια τους. Καὶ ὅμως, ἂν πᾷς στὴν ἐκκλησιά, δὲν βρίσκεις παραπάνω ἀπὸ πέντε ἄντρες καὶ δέκα γυναῖκες· καὶ πολλὲς φορὲς τὸ καλοκαίρι δὲν ὑπάρχει οὔτε παιδὶ νὰ κρατήσῃ λαμπάδα.

Περισσότερα:

Κυριακὴ Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,28 – 9,1)

Αὐτὸς εἶνε ὁ σατανᾶς

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ὅπως λέει ὁ θεόπνευστος λόγος, ἦρθε στὴ γῆ «ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου», φανερώθηκε στὸν κόσμο μὲ σκοπὸ νὰ καταλύσῃ τὰ ἔργα τοῦ σατανᾶ (Α΄ Ἰω. 3,8). Ὁ σατανᾶς προηγουμένως φαινόταν ἀνίκητος. Ἦταν ἕνας «κοσμοκράτωρ» ὅπως χαρακτηρίζεται (Ἐφ. 6,12). Οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦσαν νὰ τοῦ ἀντισταθοῦν, νὰ τὸν νικήσουν. Ἦταν ὑπηρέτες τῶν θελημάτων του, σκλάβοι. Ὅταν ὅμως ἐμφανίστηκε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ, τὸν ἐξουδετέρωσε· συγκρούστηκε μαζί του καὶ τὸν νίκησε ὁριστικά. Μία ἀκτίνα τῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ μας περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Ματθ. 5,14-19)

Οἱ αἰώνιες ἐντολὲς

«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» (Ματθ. 5,18)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Νὰ προσέξουμε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, νὰ προσέξουμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ· ἔτσι μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο σήμερα. Κι αὐτὸ εἶνε δίκαιο καὶ πρέπον.

Τὸ παιδὶ πρέπει ν᾽ ἀκούῃ τὸν πατέρα, ὁ μαθητὴς τὸ δάσκαλο, ὁ στρατιώτης τὸν ἀξιωματικό, κ᾽ ἐμεῖς λοιπὸν ν᾽ ἀκοῦμε τὸ Θεό.

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Χριστιανέ, γιατί ταράζεσαι;

«Μὴ μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσῃ τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς» (Ματθ. 6,34)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τί θὰ γίνουμε; Τί θὰ φᾶμε; Τί θὰ πιοῦμε; Τί θὰ ντυθοῦμε; Τί θὰ …; Νά, ἀγαπητοί μου, σκέψεις ποὺ δὲν ἀφήνουν νὰ ἠρεμήσῃ ὁ ψυχικὸς κόσμος τοῦ ἀνθρώπου. Νά σκέψεις οἱ ὁποῖες σὰν κύματα, ποὺ διαδέχονται ἀδιάκοπα τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, δημιουργοῦν ζάλη, ζάλη σοβαρή, στὰ κεφάλια τῶν ἀνθρώπων. Νά σκέψεις, ποὺ σὰν ἀγκάθια συμπνίγουν τὸν σπόρο τοῦ λόγου τοῦ εὐαγγελίου καὶ δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ καρποφορήσῃ (βλ. Ματθ. 13,7. Μᾶρκ. 4,7,18-19. Λουκ. 8,7).

Περισσότερα:

Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων (Α΄ Ματθαίου)

Ὁμολόγησε ἐμπράκτως Χριστόν!

«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς…» (Ματθ. 10,32)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῶν ἁγίων Πάντων καὶ θέλω ὁ γέρων ἐπίσκοπος νὰ πῶ λίγες λέξεις γι᾽ αὐτούς. Ποιοί εἶνε οἱ ἅγιοι Πάντες; Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει πολλοὺς ἁγίους. Τὸ ἔτος ἔχει 365 ἡμέρες· καὶ κάθε μέρα, ποὺ ὁ ἱερεὺς χτυπάει τὸ πρωὶ τὴν καμπάνα, στὴν ἐκκλησία μνημονεύουμε ἁγίους μὲ τὰ ὀνόματά τους.

Περισσότερα:

Friday the 20th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©