Ἑνωθῆτε!

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΕΡΩΝ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

«Ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς… Ἵνα πάντες ἓν ὦσι… Ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν»

(Ἰω. 17,11,21,22,23)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Μὴν περιμένετε ἀπὸ μένα, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς πῶ πράγματα παράξενα καὶ δυσνόητα. Τὸ Εὐαγγέλιό μας δὲν εἶνε καμμιὰ φιλοσοφία· εἶνε λόγια τόσο ἁπλᾶ, ποὺ μποροῦν νὰ τὰ καταλάβουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὰ αἰσθανθοῦν στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τους. Ἀρχίζω λοιπὸν τὸ κήρυγμά μου μὲ ἕνα παράδειγμα παρμένο ἀπὸ τὰ ἀκριτικά μας μέρη. 

Περισσότερα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Οἱ ἄγνωστοι εὐεργέτες

«Ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, Ἆρον τὸν κράβατόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ» (Ἰω. 5,12-13)

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, θεραπεύει, μόνο μὲ τὸ λόγο του, τὸν παράλυτο τῆς Βηθεσδά, ποὺ ἐπὶ 38 ὁλόκληρα χρόνια μὲ θαυμαστὴ ὑπομονὴ σήκωνε τὸ φορτίο τῆς βαρειᾶς ἀσθενείας του. Τὸ θαῦμα αὐτὸ μᾶς διηγεῖται σήμερα ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Πολλὲς εἶνε οἱ διδακτικὲς λεπτομέρειες τοῦ θαύματος· ἀλλὰ δὲν μποροῦμε σὲ ἕνα σύντομο κήρυγμα νὰ τὰ ποῦμε ὅλα. Ἀπ᾽ τὰ τόσα πολύτιμα στοιχεῖα ποὺ δίνει ἡ διήγησι τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς (βλ. Ἰω. 5,1-15) θέλω τώρα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας σὲ ἕνα.

Περισσότερα:

Saturday the 15th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©