ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Print
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

8 ἕως 14 Μαρτίου 2021

Ἐπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, διά Ἐγκυκλίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, μᾶς καλεῖ τήν ἑβδομάδα αὐτή νά ἐντείνουμε τήν προσευχή μας γιά τρία πολύ κρίσιμα θέματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν ἄμεσα τή ζωή μας.

1. Τήν κοινωνική κρίση καί ἀναταραχή πού ὑπάρχει πολύ ἔντονα στίς μέρες μας

2. Τήν πανδημία, ἡ ὁποία μαστίζει καί ταλαιπωρεῖ σωματικά καί ψυχικά ὅλους μας

3. Τό Ἐθνικό μας πρόβλημα, εἰδικά τώρα πού ἐπαναρχίσουν οἱ συνομιλίες, κάτω ἀπό πολύ δυσμενεῖς συνθῆκες.

Μεταξύ ἄλλων ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ἀπευθύνει ἔκκληση νά συμμετάσχουμε καρδιακά στίς ἱερές ἀκολουθίες πού θά τελεσθοῦν στούς Ναούς μας, τήν Πέμπτη 11 Μαρτίου ὅπου θά γίνει Παράκληση στήν Παναγία καί εἰδική δέηση· τήν Κυριακή 14 Μαρτίου μετά τήν Θεία Λειτουργία Λιτανεία καί δέηση σχετική μέ τά θέματα αὐτά καί ἄλλες ἀκολουθίες πού θά ἀνακοινώσουν οἱ ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν ὅπου διαμένουμε. Σημαντική θεωρῶ καί τήν προτροπή καί ἐπισήμανση τῆς Ἐγκυκλίου πρός τούς πιστούς, ὥστε ὁ καθένας, κατά τή δυνατότητά του, νά ἀφιερώσει καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς Τυρινῆς Ἑβδομάδας χρόνο γιά προσωπική προσευχή.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θά ἤθελα, πολύ σύντομα, νά γράψω πρός τήν ἀγάπη σας κάποιες σκέψεις γιά τό θέμα τῆς προσευχῆς.

Πρῶτο θά ἤθελα νά τονίσω ὅτι ἡ προσευχή δέν εἶναι ὑπόθεση μίας ἤ περισσότερων ἡμέρων ἤ ἑβδομάδων. Εἶναι τρόπος ζωῆς καί ἔκφρασης τῆς κατάστασης τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία ἐκδηλώνει πρός τόν Θεό εὐγνωμοσύνη, εὐχαριστία, ἱκεσία, δέηση, χαρά καί προσδοκία.

Δεύτερο, προσευχή δέν εἶναι τά λόγια τά ὁποῖα ἀπευθύνουμε πρός τόν Θεό. Αὐτά εἶναι τά μέσα, τά ἐργαλεῖα, τά ὁποῖα προετοιμάζουν τόν νοῦ καί τήν καρδιά γιά νά κινηθοῦν πρός τόν Θεό, καί νά πιάσουν ἐπαφή μέ τήν ἄκτιστη χάρη τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ.

Τρίτο, μέσα στά λόγια τῶν εὐχῶν ὑπάρχουν εἰκόνες καί νοήματα πνευματικά. Ὅταν διαβάζουμε τίς εὐχές, ὁ νοῦς δέχεται τίς εἰκόνες καί τά νοήματα αὐτά, τά μεταφέρει στήν καρδιά καί ἀποκτᾶ πνευματική κατάσταση καί κατάνυξη. Ἔτσι καθαρίζεται τόσο ὁ νοῦς, ὅσο καί ἡ καρδιά, ἐλευθερώνονται ἀπό ἐμπαθεῖς καταστάσεις καί μέριμνες καί δέχονται μέσα τό ἄκτιστο Φῶς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Τέταρτο, ὅταν ἡ καρδιά δεχθεῖ μέσα της τήν χάρη τοῦ Θεοῦ προσεύχεται νοερά. Ὁ ἅγιος Παΐσιος γιά νά δείξει αὐτή τήν νοερά ἐργασία τῆς καρδιᾶς χρησιμοποίησε ἕνα ὅμορφο καί παραστατικό παράδειγμα. Λέει ὅτι ὅταν θέλουμε νά ξεκινήσουμε τό τρακτέρ χρησιμοποιοῦμε ἕνα σχοινάκι γιά νά κινηθοῦν τά λάδια καί ἡ βενζίνη καί νά πάρει μπροστά ἡ μηχανή. Μετά τό σχοινάκι δέν χρειάζεται. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν εὐχή τοῦ Χριστοῦ. Στήν ἀρχή χρησιμοποιοῦμε τό κομποσχοίνι γιά νά πάρει μπροστά ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά λέγοντας τήν εὐχή, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν» καί μετά ἀρχίζει νοερά, μυστικά ἐσωτερικά νά δουλεύει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί πλέον δέν χρειάζεται τό κομποσχοίνι.

Πέμπτο, ἡ προσευχή δέν ἔχει σχέση μέ τή διάρκεια οὔτε μέ τά πολλά λόγια. Ἔχει σχέση μέ τήν κατάσταση τῆς καρδιᾶς, τή διάθεση, τή χαρά καί τήν προθυμία πού ἐπιδεικνύει κάποιος κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς. Μπορεῖ νά εἶναι λίγα τά λόγια, ἀλλά καρδιακά. Νά ἀφήσει κάποιος τήν καρδιά του μέ ἁπλότητα, ταπείνωση νά ἀναφερθεῖ στήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἕκτο, δέν ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό γιά νά πάρουμε κάτι. Δέν εἶναι ἡ σχέση μας, μία σχέση δοῦναι καί λαβεῖν. Ἀνοιγόμαστε πρός τόν Θεό καί περιμένουμε τό ἔλεος, τήν ἀγάπη, τήν ἐνίσχυση, τήν παρηγοριά καί τήν ἐλπίδα, τά ὁποῖα ἀναπαύουν καί εἰρηνεύουν τόν ἄνθρωπο.

Στή Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου προσευχόμαστε: «Κύριε, τήν σήν εἰρήνην καί τήν σήν ἀγάπην, χάρισαι ἡμᾶς, πάντα γάρ ἀπέδωκας ἡμῖν». Ὁ δέ Ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει: «Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξόμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδε τί τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.» (Ρωμ. η´, 26-27). Δηλαδή, ἐπειδή ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε πῶς ἀκριβῶς θά προσευχηθοῦμε, τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού γνωρίζει τό βάθος τῆς καρδιᾶς μας, ὅταν δεῖ καθαρότητα, διάθεση καί χαρά, ἀντιλαμβανόμενο καί τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας, ἐνεργεῖ μέσα μας καί προσεύχεται ἐκεῖνο (δηλαδή κοινωνεῖ μαζί μας) μέ στεναγμούς πού δέν μποροῦμε νά τούς ἐξηγήσουμε μέ ἀνθρώπινα λόγια. Νοιώθουμε τήν θεία παρηγοριά καί ἐλπίδα.

Συνεπῶς, μέ ἀγαθή καί εύχαριστιακή διάθεση, μέ ἁπλότητα, ταπείνωση καί μετάνοια, ἄς ἀφήσουμε τήν καρδιά μας νά ἐκζητήσει τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά εἰρηνεύσουμε καί νά ὑπερβοῦμε κάθε δυσκολία, πειρασμό καί πρόκληση. Ἀμήν.